Het project

De wet is een feit: passend onderwijs kan van start.
De afgelopen jaren zijn er al ontzettend veel discussies geweest binnen het onderwijs, zijn er  honderden publicaties verschenen, veel nieuwe structuurvoorstellen gedaan en plannen aangescherpt. Samenwerkingsverbanden zijn opgetuigd, er zijn structuren aangelegd en referentiekaders vastgesteld, instrumenten werden ontwikkeld, er zijn scholingsplannen geschreven enzovoorts.
Ondanks alle inspanningen en hoopvolle verwachtingen zijn veel vragen nog niet beantwoord.  Misschien zijn er zelfs veel meer vragen en twijfels ontstaan. Veel leraren en schoolteams voelen zich niet in staat leerlingen met een beperking adequaat op te vangen. Ouders twijfelen of hun eigen kind niet tekort komt als er meer leerlingen met een beperking de school in komen. Krijgt ieder kind daadwerkelijk een passend onderwijsaanbod?

Dit project begint met de ontmoeting van leerlingen met en leerlingen zonder beperking in een uitdagende onderwijsomgeving. Het is een ontmoeting tussen een klas van een reguliere basisschool en een klas uit de speciale school,  te weten De Kroevendonk en de Mytylschool Roosendaal. Dit project gaat niet uit van structuren, wil vooraf niet investeren in theoretische kaders, gaat niet uit van indicaties, en richt zich niet op wat allemaal niet kan en waar we tegen aan kunnen gaan lopen.  Dit project gaat uit van het enthousiasme van gepassioneerde mensen, die een onderwijsomgeving willen creëren waarin optimale voorwaarden aanwezig zijn en waarbinnen leerlingen met een reguliere of speciale onderwijsachtergrond elkaar ontmoeten.

Zoveel mogelijk samen naar school gaan en samenwerken, zijn manieren om elkaar beter te leren kennen en te leren waarderen zoals men is.  We zijn ervan overtuigd dat als we samen met leerlingen de stap zetten over de drempel van onze wederzijdse onwennigheid, we heel wat verwantschap met elkaar zullen ontdekken. Daaruit putten we energie om elke leerling met of zonder een beperking gastvrij, respectvol en waar nodig solidair tegemoet te treden.
Het project moet dan ook vooral de deelnemers en hun omgeving energie en plezier geven.